דפים בנושא ‘עורך דין צוואה’

הרשם לענייני ירושה

הרשם לעניני ירושה

בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה תוגש לרשם לעניני ירושה, הפועל על פי החוק ועל פי תקנות קפדניות ומחמירות. כל בקשה שלא תעמוד בכללים ובנהלים המחמירים, תוחזר לשולח, או שהטיפול בה יעוכב באופן משמעותי עד שהתקלה תתוקן. הרשם לענייני ירושה מוסמך לדרוש פרטים נוספים שחסרים לו, לסרב לפתוח תיק במקרה שהבקשה אינה עשוייה בהתאם לנהלים, או במקרה שלבקשה לא צורפו המסמכים המחוייבים.

 

תעודת פטירה והצהרת מוות

 באם לא תצורף תעודת פטירה מקורית של המוריש או הצהרת מוות לבקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה שמוגשת לרשם לענייני ירושה הרשם לענייני ירושה יידחה את הבקשה וישיב אותה לשולח.

תעודת פטירה ניתן לקבל במרשם האוכלוסין של משרד הפנים באיזור מגוריו האחרון של המנוח.

אם מסיבה כלשהיא לא קיימת תעודת פטירה במשרד הפנים או אם אין הכרזת מוות לגבי המוריש יש להגיש לבית המשפט בקשה לקבלת צו להצהרת מותו של המוריש, במסגרת בקשה זו מוטל על המבקש להוכיח בדרכים משפטיות כי המוריש נפטר. אם בית המשפט ישתכנע בראיות המשפטיות הקיימות הוא יתן פסק דין הקרוי "הצהרת מוות".

בקשה לצו קיום צוואה

במקרה של בקשה לצו קיום צוואה – חובה לצרף את הצוואה המקורית, למעט צוואה בעל-פה שאז יש להגיש תצהירים מתאימים.

במקרה שאין צוואה מקורית – אנו נכנסים להליך מורכב ובעייתי יותר – אם הוכח שהמקור נשמד בדרך או בנסיבות שאין בהן כדי לבטל את הצוואה, או שאי-אפשר להגיש את המקור, הרשם לענייני ירושה מעביר את הדיון לבית המשפט לענייני משפחה שרשאי להתיר הוכחת הצוואה בהגשת העתק או באופן אחר.

צוואה חלקית - כשהצוואה אינה מתייחסת לכל הרכוש

אם המוריש כתב צוואה חלקית שלא כללה את כל נכסיו – יינתן צו קיום צוואה על הנכסים שנכללו בצוואה ויינתן צו ירושה על ייתרת הנכסים בעיזבון המוריש. לעניין זה חשוב לקרוא היטב את הצוואה ולהתייחס ללשון הצוואה בכדי להסיק אם הצוואה כוללת את כל עיזבונו של המוריש או מתייחסת רק לנכסים ספציפיים בעיזבונו.

הגשת התנגדות לצוואה / ירושה

כאשר מוגשת בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה, הרשם לענייני ירושה חייב להודיע ברבים על כך, באמצעות פרסום מודעה בעיתונים, ולקבוע זמן מתאים שלא יפחת משבועיים להגשת התנגדות לקיום צוואה / התנגדות לקיום צו ירושה.

מי שמבקש למנוע קיומה של צוואה צריך להגיש התנגדות לקיום צוואה ובמסגרתה לפרט את העילות המשפטיות והעובדתיות המצדיקות ביטולה של הצוואה.

מי שמבקש למנוע קבלת צו ירושה צריך אף הוא להגיש התנגדות ולפרט במסגרת כתב ההתנגדות את טיעוניו. במקביל, על מתנגד כזה להגיש בקשה לצו ירושה או בקשה לקיומה של צוואה אחרת שלטענתו תקיפה.

הפקדת צוואה למשמרת אצל הרשם לענייני ירושה עוד בחיי המצווה

כבר בחיי המצווה הוא יכול להפקיד את צוואתו בלשכת הרשם לענייני ירושה. ההפקדה תיעשה על ידי המצווה באופן אישי. המצווה זכאי בכל עת לדרוש לקבל את הצוואה לידיו. הפקדת הצוואה תבטיח כי לאחר פטירת המצווה, ניתן יהיה לאתר את הצוואה ביתר קלות והיורשים לא יאלצו לחפש את הצוואה.

(א) המבקש להפקיד צוואתו אצל רשם לעניני ירושה יגיש לו בקשה על כך בכתב.

(ב) המבקש יוזמן להתייצב אצל הרשם לעניני ירושה, להיחקר על פרטי זהותו ולמסור את הצוואה כשהיא במעטפה סגורה וחתומה בשעווה ובחותמת הרשם לעניני ירושה.

(ג) על המעטפה יצוינו, פרטי זהותו ומענו של המפקיד, תאריך ההפקדה ובפני מי נעשתה הצוואה ככל שהדבר ידוע ויחתמו עליה הרשם לעניני ירושה והמפקיד.

(ד) דבר ההפקדה יירשם במרשם הארצי ויינתן למפקיד אישור על הפקדת הצוואה.

(ה) הוראות תקנה זו יחולו, בשינויים המחויבים לפי הענין, על הפקדה של זכרון דברים האמורה בסעיף 23(ב) לחוק, ובלבד שעל המעטפה יצוין גם שמם ומענם של העדים.

(ו) מי שהפקיד את צוואתו אצל רשם לעניני ירושה רשאי לקבלה בחזרה על פי בקשה בכתב;הרשם לעניני ירושה יחקור את זהותו של המבקש, ימסור לידיו את צוואתו כנגד חתימתו לאישור קבלת הצוואה, ויודיע על כך למרשם הארצי;דבר ההפקדה יימחק מהמרשם הארצי.

סמכות הרשם לענייני ירושה למנות מנהל עיזבון

אצל הרשם לענייני ירושה יש להגיש בקשות למינוי מנהל עיזבון כאשר הבקשה מוגשת בהסכמת כל היורשים. במידה ואין הסכמה בין היורשים לגבי מינוי מנהל עיזבון יש להגיש הבקשה בבית המשפט.

הרשם לענייני ירושה מוסמך למנות מנהל עיזבון כאשר הבקשה מוסכמת על כל היורשים. באין הסכמה בין היורשים על ניהול העיזבון יעובר התיק לבית המשפט לענייני משפחה אשר ידון בכל הבקשות הקשורות לעניין ניהול העיזבון.

 תפקידיו של מנהל העיזבון: לכנס את נכסי העיזבון, לפרסם הודעה לנושים אם יש לעיזבון חובותלשלם חובות, לשמור על נכסי העיזבון, לנהל חשבונות, להגיש פרטה ודו"חות לאפוטרופוס הכללי ולחלק את העיזבון בין היורשים.

 חשוב להבין כי מנהל עיזבון שימונה יהיה זכאי לשכר טרחה בגין עבודתו על דרך של אחוזים מסוימים משווי העיזבון אותו הוא מנהל

סמכות הרשם למנות מנהל עיזבון זמני

מנהל עיזבון זמני מתמנה לתקופה של ארבעה עד שישה חודשים, כאשר בית המשפט על פי שיקול דעתו יכול לקבוע זמן ארוך יותר.

 תפקידי מנהל העיזבון הזמני הם:

  1. כינוס נכסי העיזבון.

  2. פרסום הודעה לנושים

  3. תשלום חובות

  4. שמירה על נכסי העיזבון: השקעת כספים, השכרת נכסים, מכירת נכסים וניהול עסקים.

  5. ביצוע פעולות מיוחדות על פי הוראות בית משפט

  6. ניהול חשבונות, הגשת פרטה ודו"חות כספיים לאפוטרופוס הכללי.

הגבלת תקופת מינוי מנהל עיזבון

מנהל עיזבון קבוע מתמנה לתקופה של שנתיים . תפקידי מנהל העיזבון הקבוע הנם:

  1. התפקידים המוגדרים גם עבור מנהל עיזבון זמני – שמירה על נכסי העיזבון וכיוצב.

  2. מכירת נכסים וזכויות: דירות, מקרקעין, מכוניות, מיטלטלין, תכולת בית, זכויות בחברות.

  3. חלוקת העיזבון בין היורשים: העברת הנכסים והזכויות ברישום על שם היורשים.

העברת הדיון מהרשם לענייני ירושה אל בית המשפט לענייני משפחה

המקרים שבהם הרשם לענייני ירושה יעביר את הדיון בבקשה לצו ירושה/ בקשה לצו קיום צוואה לבית המשפט:

(1) אם הוגשה התנגדות לבקשה לצו ירושה או לבקשה לצו קיום צוואה;

(2) אם המדינה או מוסד ממוסדותיה הם צד לבקשה;

(3) אם היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו ראו לנכון ליזום הליך לעניין הבקשה או להצטרף להליך;

(4) אם האפוטרופוס הכללי מייצג בבקשה חסוי, קטין או נעדר;

(5) אם הצוואה היא צוואה בעל פה (שכיב מרע);

(6) אם בצוואה קיים פגם או חסר כמשמעותו בסעיף 25;

(7) אם הרשם לענייני ירושה ראה לנכון להעביר את הבקשה לבית המשפט.

ערעור על החלטות הרשם לענייני ירושה

הרואה עצמו נפגע מהחלטת רשם לעניני ירושה רשאי לערער עליה לפני בית המשפט המוסמך שידון בערעור בשופט אחד.

*עו"ד אתי סדיס מייצגת יורשים ומנהלת ירושות ועזבונות, ייצוג וניהול סכסוכי ירושה מורכבים בפני הרשם לענייני ירושה ובבתי המשפט לענייני משפחה בכל הארץ:  בתל אביב, רמת גן, זכרון יעקב, בנימינה, קיסריה, אור עקיבא, נתניה, חדרה, כפר סבא, הוד השרון, הרצליה, רעננה וכפר שמריהו. 

זיוף צוואה

סעיף 5 לחוק הירושה קובע כי מי שהורשע על שהעלים או שהשמיד את צוואתו האחרונה של המוריש, או שזייף אותה, או שתבע על פי צוואה מזוייפת – מאבד את זכותו לרשת את המוריש.

יצויין כי קיימים מקרים שבהם גם חתימות העדים על הצוואה עלולות להיות מזוייפות ולא רק חתימתו של המצווה עצמו.

הדרך להוכיח קיומו של זיוף כזה הנה באמצעות הגשת בקשה לבית המשפט לענייני משפחה כי ימנה מומחה גרפולוג מטעמו לבדיקת טענות הזיוף.

תמיד תוכלו לבצע בדיקה מקדימה של מומחה מטעמכם במקרה שקיים חשד לזיוף, וכך תוכלו לצפות מראש את תוצאות המומחה מטעם בית המשפט, אך חוות דעת שהוזמנה אישית על ידכם לא יכולה להוות ראייה בבית המשפט לענייני משפחה.

*עו"ד אתי סדיס מייצגת יורשים ומנהלת ירושות ועזבונות, ייצוג וניהול סכסוכי ירושה מורכבים בפני הרשם לענייני ירושה ובבתי המשפט לענייני משפחה בכל הארץ:  בתל אביב, רמת גן, זכרון יעקב, בנימינה, קיסריה, אור עקיבא, נתניה, חדרה, כפר סבא, הוד השרון, הרצליה, רעננה וכפר שמריהו. 

ירושה על פי צוואה

צוואה בכתב יד

צוואה הנכתבת אך ורק בכתב ידו של המצווה, נושאת תאריך כתוב בכתב ידו ונחתמת בידו.

יתרונה של צוואה מסוג זה הנו שאין צורך בהדפסתה באמצעות מחשב, וגם אלו מאיתנו שאינם מתמצאים ברזי הטכנולוגיה יכולים לערוך אותה.

חסרונה העיקרי הוא כי אינה נערכת על ידי עורך דין אשר מוודא את זהות החותם על הצוואה, ולפיכך קיימים סיכונים רבים לזיוף צוואות הנושאות לכאורה את שמכם.

בנוסף, אירעו מקרים רבים בהם צוואה אשר נוסחה על ידי המוריש בעצמו לא כובדה לבסוף בבית המשפט עקב בעיות בניסוח מעורפל, כתב יד לא קריא, כפל משמעות וכדומה.

.

צוואה בעדים

צוואה שניתן לעורכה בהדפסה, על המצווה לאשר את תוכנה על ידי חתימתו על גביה, בנוכחות שני עדים, אשר יאשרו בחתימת ידם על גבי אותה צוואה כי המצווה הצהיר בפניהם שזו צוואתו וכי חתם עליה מרצונו החופשי.

חשוב להקפיד כי הצוואה תאושר בחתימת עורך דין שיוודא את זהות המצווה והעדים. היתרון העיקרי של שיטה זו הוא שקיומם של שני עדים ועורך דין, מונע את זיוף הצוואה.

הצוואה המודפסת היא גם ברורה יותר, קריאה יותר וכך גם קל יותר לעקוב אחר רצון המצווה ולמלאו.

בנוסף, עורך דין המסייע בניסוח הצוואה, יוכל גם לוודא כי הצוואה מנוסחת באופן חוקי ותקני, ולמנוע מצב בו הצוואה תבוטל לאחר מות המצווה על ידי בית המשפט.

החסרון בצוואה בפני עדים טמון בצורך למצוא שני עדים אמינים שיחתמו על הצוואה ואשר אינם נהנים ומוטבים במסגרת הצוואה.

הדבר ניתן לפתרון מהיר וקל יחסית שכן מרבית משרדי עורכי הדין דואגים להמציא עדים נייטרליים וחסרי אינטרסים המתפקדים כעדים אמינים ומהימנים לצוואה.

מבחינת אמינות ו"בטיחות" זו היא הצוואה המומלצת ביותר.

צוואה בפני רשות

ניתן להצהיר את צוואתכם בפני שופט או רשם בבית משפט. המצווה פונה לבית המשפט בבקשה כי יאשר שזו צוואתו וייקרא אותה בפניו, ובית המשפט מאשר כי זו צוואתו. היתרון בצוואה מסוג זה הוא תחושת החגיגיות והטקסיות סביב עריכת הצוואה המתבטאת בפנייה לבית המשפט. אגב, לעניין סעיף זה – דין נוטריון כדין שופט.

החסרון הוא בהליך הארוך והמסורבל הכרוך בפניה לערכאות המשפטיות, שעל סדר יומן עומדים תיקים רבים לעייפה, וכך צוואה שניתן היה לסיים את עריכתה במספר שעות, עריכתה עלולה להתמשך מספר שבועות, ואף מספר חודשים. בנוסף, צוואה בפני רשות כרוכה בתשלום אגרות שונות לבית המשפט.

צוואה בעל פה

אדם חולה הנוטה למות (שכיב מרע) וכן, מי שרואה עצמו בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, רשאי לצוות את רצונו בפני שני עדים השומעים אותו, ואשר יכתבו את דבריו בזכרון דברים ויפקידו אותו אצל רשם הירושות.

היתרון בצוואה זו הוא שבמקרה של מוות מהיר ובלתי צפוי, יש למוריש פתרון חוקי ויעיל להוריש את רכושו וזאת מבלי להשקיע את הזמן והמאמץ הכרוך בעריכת צוואה מסודרת בכתב.

החסרון נעוץ בעיקרו בחשש כי דבריך לא יצוטטו במדויק או אף יסולפו על ידי העדים, ולמעשה רצונך לא יתממש.

בנוסף, צוואה מסוג זה בטלה תוך 30 ימים משחלפו נסיבות האיום על חיי המצווה, אם המצווה נותר בחיים.

ואולם, החסרון העיקרי של צוואה בעל פה, נובע מהעובדה שמטבע הדברים לא תמיד ניתן לצפות פני המוות ולצוות את צוואתו מבעוד מועד.

*עו"ד אתי סדיס מייצגת יורשים ומנהלת ירושות ועזבונות, ייצוג וניהול סכסוכי ירושה מורכבים בפני הרשם לענייני ירושה ובבתי המשפט לענייני משפחה בכל הארץ:  בתל אביב, רמת גן, זכרון יעקב, בנימינה, קיסריה, אור עקיבא, נתניה, חדרה, כפר סבא, הוד השרון, הרצליה, רעננה וכפר שמריהו. 

נושאים