דפים בנושא ‘ניצול חסר ישע’

מינוי אפוטרופוס לחסוי

מתי אדם הוא חסר ישע וזקוק לאפוטרופוס

סעיף 1 לחוק הכשרות והאפוטרופסות קובע כי "כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד מותו".

סעיף 2 לחוק הכשרות והאפוטרופסות קובע כי כל אדם כשר לפעולות משפטיות זולת אם נשללה או הוגבלה כשרות זו בחוק או בפסק דין של ביהמ"ש.

בהיעדר ראיה לסתור, חזקה היא כי אדם כשר לפעולות משפטיות כל עוד לא הוכח אחרת. הנטל לסתור חזקת הכשרות זו רובץ על הטוען כי אין האדם כשר לפעולות משפטיות.

מינוי אפוטרופוס לאדם משמעו שאין רואים אותו כמי שיכול ורשאי לדאוג לענייניו שלו באופן עצמאי, אלא מפקידים אחר על ענייניו, כולם או חלקם, על מנת להגן על האינטרסים שלו ולהבטיח את טובתו.

סעיף 35 לחוק, קובע כי על ביהמ"ש למנות לאפוטרופוס את "מי שנראה לו בנסיבות העניין מתאים ביותר לטובת החסוי".

כאשר כושר שיפוטו של אדם נפגם כדי כך שהחברה רואה צורך להגן עליו מפני עצמו – מפני מעשיו ומפני מחדליו שמקורם בשיפוט מציאות לקוי – ומפני הזולת, העשוי לנצל לרעה את רפיסות דעתו ואת כושר שיפוטו הלקוי – ימונה לו אפוטרופוס.

אך לא רק במקרים של כושר שיפוט לקוי ימונה אפוטרופוס – יתכן מצב שכושר שיפוטו של אדם הנו תקין אך מצבו הבריאותי והפיזי מונע ממנו לדאוג לגופו או לרכושו בכוחות עצמו – גם במצב דברים זה ימונה לו אפוטרופוס.

אפוטרופוס יכול שימונה לגופו של אדם – לטיפול בצרכיו הפיזיים של אדם. ויכול שימונה אפוטרופוס לרכושו של אדם – קרי לניהול עניניו הרכושיים והכלכליים – הכל לפי נסיבות העניין.

הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס לחסוי אצל האפוטרופוס הכללי

אדם המעוניין להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס על חסוי צריך להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס בצירוף תצהיר ותעודה רפואית וכן לשלם אגרה בסכום המתעדכן כל שנה.

הבקשה מוגשת אצל האפוטרופוס הכללי באזור מגוריו של החסוי.

בבקשה ובתצהיר יש לפרט במדוייק את פרטי החסוי/ה מצבו/ה הרפואי ו/או הנפשי וכן את הסיבות בגינן דרוש מינוי אפוטרופוס לחסוי/ה.

כן יש לציין את פרטי המבקש המלאים (ת.ז. כתובת מלאה וטלפון).

במידה ויש משיבים נוספים כגון בני משפחה נוספים יש לציין בבקשה את פרטיהם.

מומלץ להחתים את בני המשפחה מדרגה ראשונה של החסוי (הורים, אחים ילדים) על טופס כתב ההסכמה למינוי אפוטרופוס.

יש לפרט בבקשה את פרטיהם המלאים של בני משפחה שאינם.

מסכימים למינוי ו/או שאינם מסכימים לחתום על טופס כתב הסכמה ולצרפם כמשיבים.

יש לצרף תעודות רפואיות המעידות על מצבו הנפשי ו/או הרפואי של החסוי. יש להגיש הבקשה למינוי אפוטרופוס ב-4 עותקים בצירוף העתק נוסף לכל משיב נוסף.

תפקידי האפוטרופוס

תפקידי האפוטרופוס מוגדרים בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (התשכ"ב – 1962).

האפוטרופוס מחויב לדאוג לצרכי החסוי, לפעול לשמירה על נכסיו , ניהולם ופיתוחם, ולקבוע את מקום מגוריו.

כן מוסמך האפוטרופוס לייצג את החסוי. כל זאת אם לא הגביל בית המשפט את תפקידי האפוטרופוס.

חובת הגשת פרטה לאפוטרופוס הכללי

בהתאם להוראות סעיף 51 לחוק הכשרות המשפטית, על האפוטרופוס להגיש, תוך 30 יום מיום המינוי, פרטה של נכסי החסוי וחובותיו.

את הפרטה יש להגיש בהתאם לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי דין וביצוע), תש"ל – 1970, ולפרט בה את כל נכסיו, זכויותיו, חובותיו והתחייבויותיו של החסוי – נכון ליום המינוי.

את הפרטה יש להגיש על גבי טופס מתאים ולאמת את האמור בו בתצהיר.

יש לצרף תדפיס ריכוז יתרות בחשבון הבנק של החסוי נכון ליום מינוי האפוטרופוס ואישור על רישום הערה בחשבון/ות הבנק של החסוי בדבר מינוי האפוטרופוס. לצורך קבלת האישור על האפוטרופוס להציג לבנק את צו מינוי האפוטרופוס שניתן בבית המשפט.

אם לחסוי כלי רכב, יש לצרף העתק רישיון הרכב ואישור על רישום הערה במשרד הרישוי בדבר מינוי האפוטרופוס. לצורך קבלת האישור על האפוטרופוס להציג למשרד הרישוי את צו מינוי האפוטרופוס שניתן בבית המשפט.

אם לחסוי מניות בחברה, יש לצרף אישור על רישום הערה בספרי החברה בדבר מינוי האפוטרופוס. לקבלת האישור יש להציג לרשם החברות את צו מינוי האפוטרופוס שניתן בבית המשפט יש לצרף אסמכתאות לדברי ערך נוספים שבבעלות החסוי, אם קיימים, ואסמכתאות להכנסותיו והוצאותיו השוטפות של החסוי.

אם לחסוי יש זכויות במקרקעין, על האפוטרופוס לדאוג לרישום הערה במרשם המקרקעין על נכסי החסוי כי מונה אפוטרופוס לחסוי.

יש לפנות ללשכת רישום המקרקעין (טאבו) למנהל מקרקעי ישראל ו/או לחברה המשכנת, לפי העניין, עם צו המינוי המקורי ולדאוג לרישומו.

יש לצרף לפרטה נסח רישום מקרקעין או אישור מהמרשם הרלבנטי, הכולל רישום הערה בדבר מינוי אפוטרופוס אם יתגלו נכסים נוספים לחסוי לאחר הגשת הפרטה, יש להגיש לאפוטרופוס הכללי, הודעה משלימה המפרטת את הנכסים הנוספים שנתגלו, זאת בתוך ארבעה עשר יום מעת גילויים.

ככלל בדיקה הפרטה טעונה תשלום אגרת פיקוח. חובת התשלום תיקבע לאחר בדיקת הפרטה וישלח אליך שובר תשלום בהתאם. לאחר ביצוע התשלום, יש לשלוח למשרד האפוטרופוס הכללי ספח משולם מהאגרה, המהווה אסמכתא לביצוע התשלום.

חובת האפוטרופוס לניהול חשבונות על נכסי החסוי

על פי סעיף 53 לחוק הכשרות המשפטית ותקנות הכשרות המשפטית, על האפוטרופוס לנהל חשבונות בכל ענייניו הכספיים של החסוי.

במסגרת ניהול חשבונות החסוי, על האפוטרופוס לבצע את הפעולות הבאות :

1. פתיחת חשבון עו"ש על שם החסוי,  אשר ינוהל על ידי האפוטרופוס. לצורך פתיחת החשבון יש לפנות לבנק עם צו המנוי המקורי, לחשבון זה יש להפקיד את כל כספי החסוי ומחשבון זה יש לבצע את התשלומים עבורו. לחלופין במידה ולחסוי יש חשבון על שמו יש להציג לבנק את צו המינוי על מנת שהבנק יוסיף הערה כי החשבון מנוהל באמצעותv האפוטרופוס. יש לרכז את כל הפעילות הכספית של החסוי בחשבון זה.

 2. יש לשמור בצורה נאותה ומסודרת את כל האסמכתאות לפעילות הכספית הכלולה בדוחות המועברים לביקורת האפוטרופוס הכללי.

חובת האפוטרופוס לדיווח שנתי

1. האפוטרופוס חייב לדווח לאפוטרופוס הכללי לפחות אחת לשנה על פעולותיו, וכן עם פקיעת תפקידו. האפוטרופוס מחויב למסור לאפוטרופוס הכללי ידיעות מלאות על כל הפעולות שעשה בנכסי החסוי.

2. בדיקת הדיווח התקופתי או הדו"ח שנתי של האפוטרופוס,  טעונה תשלום אגרת ביקורת בהתאם לסיווג הדו"ח הנדרש. דרישת התשלום תישלח עם דרישת הדו"ח. 

בדיווח התקופתי של האפוטרופוס יפורטו, בין היתר,  הפרטים הבאים, בהתאם לסוג הדו"ח הנדרש:
 א)  תקבולים – יש לפרט את כל התקבולים לסוגיהם, כגון: משכורות, פנסיה, קצבאות, תקבולים ממכירת נכסי החסוי, לרבות מקרקעין, תקבולים משכר דירה, תקבולי הכנסה מהשקעות, מתוכניות חסכון במט"ח וכל הכנסה מכל מקור שהוא.

ב)  תשלומים – יש לפרט את כל התשלומים מכספי החסוי לסוגיהם,  כגון:  הוצאות אשפוז, כלכלה ,טיפול רפואי ,דמי כיס ,ביגוד ,שכר דירה ,מיסים ,חשמל , רכישת מצרכים מיוחדים ,נסיעות ,שכר טרחת עו"ד וכיו"ב.

ג)  לדיווח יש לצרף אישור יתרה כוללת בכל בנק נכון ליום הגשת הדו"ח.

ד)  על האפוטרופוס לספק כל פרט או מסמך אחר אשר יידרשו על ידי האפוטרופוס הכללי בתהליך בדיקת הדו"ח.

בסוף תקופת האפוטרופסות על האפוטרופוס לתת דו"ח סופי.
פעולות הפיקוח נעשות באמצעות מפקחים מקצועיים מטעם היועץ המשפטי לממשלה.

בדיקת הדוח הכספי על ידי יועץ מס

לצורך עריכה ובדיקה של הדו"ח הכספי, יש לתת ליועץ המס ע"פי רשימה המפורסמת באתר האפוטרופוס הכללי תחת הכותרת "פיקוח על אפוטרופסים" – שאלות ותשובות פרטים מלאים על אופן ניהול הכספים והרכוש ולצרף את המסמכים הבאים:

1. אישורי יתרות ודפי תנועות של כל חשבונות הבנקים כולל מט"ח.

2. אישורים בגין הכנסות החסוי מכל המקורות

3. אישורים שנתיים בגין קצבאות, פנסיה, רנטה וכד'.

4. דו"ח רווח והפסד לעסק.

5. חוזים וקבלות בגין השכרת או מכירת נכס, תשלום מזונות.

6. אישור על ניכוי מס במקור מריבית/דיבידנד/ ניירות ערך )טופס 867 או 867 א'.

7. אסמכתאות בגין הוצאות החסוי כאשר הן ממוינות ע"פ סוג הוצאה.

עם השלמת העבודה על ידי יועץ המס, יחתום האפוטרופוס על הדו"ח הכספי. יועץ המס יעביר את הדו"ח הכספי לאפוטרופוס הכללי ולאפוטרופוס הממונה, בצרוף חוות דעתו על תקינות הדו"ח הכספי ושקיפותו.

יועץ המס יחזיר את המסמכים לאפוטרופוס הממונה. מחובתו של האפוטרופוס הממונה לשמור, לבדיקת האפוטרופוס הכללי, את כל המסמכים והאסמכתאות במשך תקופה של 7 שנים לפחות.

פעולות אפוטרופוס בנכסי החסוי המותנות באישור מוקדם מטעם בית המשפט

סעיף 47 לחוק הכשרות המשפטית קובע את הפעולות בנכסי החסוי הטעונות אישור מוקדם של בית המשפט, כמפורט להלן:

א. מכירה, העברה או שעבוד של נכס מקרקעין (למשל : דירה, משק חקלאי ומגרש).

ב. השכרה שחוקי הגנת הדייר חלים עליה.

ג. פעולה שתקפה תלוי ברישום בפנקס המתנהל על-פי חוק למשל, מכירת רכב.

ד. נתינת מתנות זולת מתנות ותרומות הניתנות לפי הנהוג בנסיבות הענין;

ה. נתינת ערבות;

ו. פעולה אחרת שבית המשפט קבע, בצו המינוי או לאחר מכן, כטעונה אישור כאמור.

כמו כן, בכל פעולה שמשמעותה החלת חבות כלשהיא על החסוי, כגון : הלוואה, משכון, ערבות וכיו"ב, יש לפנות אל בית המשפט בבקשה לאישור הפעולה, לפני ביצועה.

השקעת כספי חסוי

בהתאם לתקנה 4א לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי), התש"ס – 2000, השקעת כספי חסוי ששווים עולה על 500,000 שקלים חדשים (צמוד למדד – נכון ליום 637,429 – 1.1.12 ₪) טעונה אישור בית המשפט.

על האפוטרופוס להגיש בקשה לאישור דרכי ההשקעה, אחת לשנה או במועד שקבע בית המשפט.

גביית שכר האפוטרופוס

בהתאם לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים)  התשמ"ט – 1988, זכאי האפוטרופוס לקבלת שכר טרחה בגין מילוי תפקידו.

שיעורי השכר קבועים בתקנה 5(א) לתקנות הנ"ל, ומתעדכנים מידי שנה לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

נכון ליום 1.1.12 – שיעור שכר טרחת האפוטרופוס כאשר החסוי מאושפז עומד על סך של 510 ₪ לחודש.

שיעור שכר טרחת האפוטרופוס כאשר החסוי אינו מאושפז עומד על סך של 1,023 ₪ לחודש.

על אפוטרופוס המעוניין בקבלת שכר טרחה, להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט, כאשר המשיב לבקשה הינו האפוטרופוס הכללי.

עוד בעניין שכר טרחת אפוטרופוס, ראה תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות  כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים (התשמ"ט – 1988).

*עו"ד אתי סדיס מייצגת יורשים ומנהלת ירושות ועזבונות, ייצוג וניהול סכסוכי ירושה מורכבים בפני הרשם לענייני ירושה ובבתי המשפט לענייני משפחה בכל הארץ:  בתל אביב, רמת גן, זכרון יעקב, בנימינה, קיסריה, אור עקיבא, נתניה, חדרה, כפר סבא, הוד השרון, הרצליה, רעננה וכפר שמריהו. 

נושאים