דפים בנושא ‘האפוטרופוס הכללי’

הרשם לענייני ירושה

הרשם לעניני ירושה

בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה תוגש לרשם לעניני ירושה, הפועל על פי החוק ועל פי תקנות קפדניות ומחמירות. כל בקשה שלא תעמוד בכללים ובנהלים המחמירים, תוחזר לשולח, או שהטיפול בה יעוכב באופן משמעותי עד שהתקלה תתוקן. הרשם לענייני ירושה מוסמך לדרוש פרטים נוספים שחסרים לו, לסרב לפתוח תיק במקרה שהבקשה אינה עשוייה בהתאם לנהלים, או במקרה שלבקשה לא צורפו המסמכים המחוייבים.

 

תעודת פטירה והצהרת מוות

 באם לא תצורף תעודת פטירה מקורית של המוריש או הצהרת מוות לבקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה שמוגשת לרשם לענייני ירושה הרשם לענייני ירושה יידחה את הבקשה וישיב אותה לשולח.

תעודת פטירה ניתן לקבל במרשם האוכלוסין של משרד הפנים באיזור מגוריו האחרון של המנוח.

אם מסיבה כלשהיא לא קיימת תעודת פטירה במשרד הפנים או אם אין הכרזת מוות לגבי המוריש יש להגיש לבית המשפט בקשה לקבלת צו להצהרת מותו של המוריש, במסגרת בקשה זו מוטל על המבקש להוכיח בדרכים משפטיות כי המוריש נפטר. אם בית המשפט ישתכנע בראיות המשפטיות הקיימות הוא יתן פסק דין הקרוי "הצהרת מוות".

בקשה לצו קיום צוואה

במקרה של בקשה לצו קיום צוואה – חובה לצרף את הצוואה המקורית, למעט צוואה בעל-פה שאז יש להגיש תצהירים מתאימים.

במקרה שאין צוואה מקורית – אנו נכנסים להליך מורכב ובעייתי יותר – אם הוכח שהמקור נשמד בדרך או בנסיבות שאין בהן כדי לבטל את הצוואה, או שאי-אפשר להגיש את המקור, הרשם לענייני ירושה מעביר את הדיון לבית המשפט לענייני משפחה שרשאי להתיר הוכחת הצוואה בהגשת העתק או באופן אחר.

צוואה חלקית - כשהצוואה אינה מתייחסת לכל הרכוש

אם המוריש כתב צוואה חלקית שלא כללה את כל נכסיו – יינתן צו קיום צוואה על הנכסים שנכללו בצוואה ויינתן צו ירושה על ייתרת הנכסים בעיזבון המוריש. לעניין זה חשוב לקרוא היטב את הצוואה ולהתייחס ללשון הצוואה בכדי להסיק אם הצוואה כוללת את כל עיזבונו של המוריש או מתייחסת רק לנכסים ספציפיים בעיזבונו.

הגשת התנגדות לצוואה / ירושה

כאשר מוגשת בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה, הרשם לענייני ירושה חייב להודיע ברבים על כך, באמצעות פרסום מודעה בעיתונים, ולקבוע זמן מתאים שלא יפחת משבועיים להגשת התנגדות לקיום צוואה / התנגדות לקיום צו ירושה.

מי שמבקש למנוע קיומה של צוואה צריך להגיש התנגדות לקיום צוואה ובמסגרתה לפרט את העילות המשפטיות והעובדתיות המצדיקות ביטולה של הצוואה.

מי שמבקש למנוע קבלת צו ירושה צריך אף הוא להגיש התנגדות ולפרט במסגרת כתב ההתנגדות את טיעוניו. במקביל, על מתנגד כזה להגיש בקשה לצו ירושה או בקשה לקיומה של צוואה אחרת שלטענתו תקיפה.

הפקדת צוואה למשמרת אצל הרשם לענייני ירושה עוד בחיי המצווה

כבר בחיי המצווה הוא יכול להפקיד את צוואתו בלשכת הרשם לענייני ירושה. ההפקדה תיעשה על ידי המצווה באופן אישי. המצווה זכאי בכל עת לדרוש לקבל את הצוואה לידיו. הפקדת הצוואה תבטיח כי לאחר פטירת המצווה, ניתן יהיה לאתר את הצוואה ביתר קלות והיורשים לא יאלצו לחפש את הצוואה.

(א) המבקש להפקיד צוואתו אצל רשם לעניני ירושה יגיש לו בקשה על כך בכתב.

(ב) המבקש יוזמן להתייצב אצל הרשם לעניני ירושה, להיחקר על פרטי זהותו ולמסור את הצוואה כשהיא במעטפה סגורה וחתומה בשעווה ובחותמת הרשם לעניני ירושה.

(ג) על המעטפה יצוינו, פרטי זהותו ומענו של המפקיד, תאריך ההפקדה ובפני מי נעשתה הצוואה ככל שהדבר ידוע ויחתמו עליה הרשם לעניני ירושה והמפקיד.

(ד) דבר ההפקדה יירשם במרשם הארצי ויינתן למפקיד אישור על הפקדת הצוואה.

(ה) הוראות תקנה זו יחולו, בשינויים המחויבים לפי הענין, על הפקדה של זכרון דברים האמורה בסעיף 23(ב) לחוק, ובלבד שעל המעטפה יצוין גם שמם ומענם של העדים.

(ו) מי שהפקיד את צוואתו אצל רשם לעניני ירושה רשאי לקבלה בחזרה על פי בקשה בכתב;הרשם לעניני ירושה יחקור את זהותו של המבקש, ימסור לידיו את צוואתו כנגד חתימתו לאישור קבלת הצוואה, ויודיע על כך למרשם הארצי;דבר ההפקדה יימחק מהמרשם הארצי.

סמכות הרשם לענייני ירושה למנות מנהל עיזבון

אצל הרשם לענייני ירושה יש להגיש בקשות למינוי מנהל עיזבון כאשר הבקשה מוגשת בהסכמת כל היורשים. במידה ואין הסכמה בין היורשים לגבי מינוי מנהל עיזבון יש להגיש הבקשה בבית המשפט.

הרשם לענייני ירושה מוסמך למנות מנהל עיזבון כאשר הבקשה מוסכמת על כל היורשים. באין הסכמה בין היורשים על ניהול העיזבון יעובר התיק לבית המשפט לענייני משפחה אשר ידון בכל הבקשות הקשורות לעניין ניהול העיזבון.

 תפקידיו של מנהל העיזבון: לכנס את נכסי העיזבון, לפרסם הודעה לנושים אם יש לעיזבון חובותלשלם חובות, לשמור על נכסי העיזבון, לנהל חשבונות, להגיש פרטה ודו"חות לאפוטרופוס הכללי ולחלק את העיזבון בין היורשים.

 חשוב להבין כי מנהל עיזבון שימונה יהיה זכאי לשכר טרחה בגין עבודתו על דרך של אחוזים מסוימים משווי העיזבון אותו הוא מנהל

סמכות הרשם למנות מנהל עיזבון זמני

מנהל עיזבון זמני מתמנה לתקופה של ארבעה עד שישה חודשים, כאשר בית המשפט על פי שיקול דעתו יכול לקבוע זמן ארוך יותר.

 תפקידי מנהל העיזבון הזמני הם:

  1. כינוס נכסי העיזבון.

  2. פרסום הודעה לנושים

  3. תשלום חובות

  4. שמירה על נכסי העיזבון: השקעת כספים, השכרת נכסים, מכירת נכסים וניהול עסקים.

  5. ביצוע פעולות מיוחדות על פי הוראות בית משפט

  6. ניהול חשבונות, הגשת פרטה ודו"חות כספיים לאפוטרופוס הכללי.

הגבלת תקופת מינוי מנהל עיזבון

מנהל עיזבון קבוע מתמנה לתקופה של שנתיים . תפקידי מנהל העיזבון הקבוע הנם:

  1. התפקידים המוגדרים גם עבור מנהל עיזבון זמני – שמירה על נכסי העיזבון וכיוצב.

  2. מכירת נכסים וזכויות: דירות, מקרקעין, מכוניות, מיטלטלין, תכולת בית, זכויות בחברות.

  3. חלוקת העיזבון בין היורשים: העברת הנכסים והזכויות ברישום על שם היורשים.

העברת הדיון מהרשם לענייני ירושה אל בית המשפט לענייני משפחה

המקרים שבהם הרשם לענייני ירושה יעביר את הדיון בבקשה לצו ירושה/ בקשה לצו קיום צוואה לבית המשפט:

(1) אם הוגשה התנגדות לבקשה לצו ירושה או לבקשה לצו קיום צוואה;

(2) אם המדינה או מוסד ממוסדותיה הם צד לבקשה;

(3) אם היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו ראו לנכון ליזום הליך לעניין הבקשה או להצטרף להליך;

(4) אם האפוטרופוס הכללי מייצג בבקשה חסוי, קטין או נעדר;

(5) אם הצוואה היא צוואה בעל פה (שכיב מרע);

(6) אם בצוואה קיים פגם או חסר כמשמעותו בסעיף 25;

(7) אם הרשם לענייני ירושה ראה לנכון להעביר את הבקשה לבית המשפט.

ערעור על החלטות הרשם לענייני ירושה

הרואה עצמו נפגע מהחלטת רשם לעניני ירושה רשאי לערער עליה לפני בית המשפט המוסמך שידון בערעור בשופט אחד.

*עו"ד אתי סדיס מייצגת יורשים ומנהלת ירושות ועזבונות, ייצוג וניהול סכסוכי ירושה מורכבים בפני הרשם לענייני ירושה ובבתי המשפט לענייני משפחה בכל הארץ:  בתל אביב, רמת גן, זכרון יעקב, בנימינה, קיסריה, אור עקיבא, נתניה, חדרה, כפר סבא, הוד השרון, הרצליה, רעננה וכפר שמריהו. 

מינוי אפוטרופוס לחסוי

מתי אדם הוא חסר ישע וזקוק לאפוטרופוס

סעיף 1 לחוק הכשרות והאפוטרופסות קובע כי "כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד מותו".

סעיף 2 לחוק הכשרות והאפוטרופסות קובע כי כל אדם כשר לפעולות משפטיות זולת אם נשללה או הוגבלה כשרות זו בחוק או בפסק דין של ביהמ"ש.

בהיעדר ראיה לסתור, חזקה היא כי אדם כשר לפעולות משפטיות כל עוד לא הוכח אחרת. הנטל לסתור חזקת הכשרות זו רובץ על הטוען כי אין האדם כשר לפעולות משפטיות.

מינוי אפוטרופוס לאדם משמעו שאין רואים אותו כמי שיכול ורשאי לדאוג לענייניו שלו באופן עצמאי, אלא מפקידים אחר על ענייניו, כולם או חלקם, על מנת להגן על האינטרסים שלו ולהבטיח את טובתו.

סעיף 35 לחוק, קובע כי על ביהמ"ש למנות לאפוטרופוס את "מי שנראה לו בנסיבות העניין מתאים ביותר לטובת החסוי".

כאשר כושר שיפוטו של אדם נפגם כדי כך שהחברה רואה צורך להגן עליו מפני עצמו – מפני מעשיו ומפני מחדליו שמקורם בשיפוט מציאות לקוי – ומפני הזולת, העשוי לנצל לרעה את רפיסות דעתו ואת כושר שיפוטו הלקוי – ימונה לו אפוטרופוס.

אך לא רק במקרים של כושר שיפוט לקוי ימונה אפוטרופוס – יתכן מצב שכושר שיפוטו של אדם הנו תקין אך מצבו הבריאותי והפיזי מונע ממנו לדאוג לגופו או לרכושו בכוחות עצמו – גם במצב דברים זה ימונה לו אפוטרופוס.

אפוטרופוס יכול שימונה לגופו של אדם – לטיפול בצרכיו הפיזיים של אדם. ויכול שימונה אפוטרופוס לרכושו של אדם – קרי לניהול עניניו הרכושיים והכלכליים – הכל לפי נסיבות העניין.

הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס לחסוי אצל האפוטרופוס הכללי

אדם המעוניין להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס על חסוי צריך להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס בצירוף תצהיר ותעודה רפואית וכן לשלם אגרה בסכום המתעדכן כל שנה.

הבקשה מוגשת אצל האפוטרופוס הכללי באזור מגוריו של החסוי.

בבקשה ובתצהיר יש לפרט במדוייק את פרטי החסוי/ה מצבו/ה הרפואי ו/או הנפשי וכן את הסיבות בגינן דרוש מינוי אפוטרופוס לחסוי/ה.

כן יש לציין את פרטי המבקש המלאים (ת.ז. כתובת מלאה וטלפון).

במידה ויש משיבים נוספים כגון בני משפחה נוספים יש לציין בבקשה את פרטיהם.

מומלץ להחתים את בני המשפחה מדרגה ראשונה של החסוי (הורים, אחים ילדים) על טופס כתב ההסכמה למינוי אפוטרופוס.

יש לפרט בבקשה את פרטיהם המלאים של בני משפחה שאינם.

מסכימים למינוי ו/או שאינם מסכימים לחתום על טופס כתב הסכמה ולצרפם כמשיבים.

יש לצרף תעודות רפואיות המעידות על מצבו הנפשי ו/או הרפואי של החסוי. יש להגיש הבקשה למינוי אפוטרופוס ב-4 עותקים בצירוף העתק נוסף לכל משיב נוסף.

תפקידי האפוטרופוס

תפקידי האפוטרופוס מוגדרים בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (התשכ"ב – 1962).

האפוטרופוס מחויב לדאוג לצרכי החסוי, לפעול לשמירה על נכסיו , ניהולם ופיתוחם, ולקבוע את מקום מגוריו.

כן מוסמך האפוטרופוס לייצג את החסוי. כל זאת אם לא הגביל בית המשפט את תפקידי האפוטרופוס.

חובת הגשת פרטה לאפוטרופוס הכללי

בהתאם להוראות סעיף 51 לחוק הכשרות המשפטית, על האפוטרופוס להגיש, תוך 30 יום מיום המינוי, פרטה של נכסי החסוי וחובותיו.

את הפרטה יש להגיש בהתאם לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי דין וביצוע), תש"ל – 1970, ולפרט בה את כל נכסיו, זכויותיו, חובותיו והתחייבויותיו של החסוי – נכון ליום המינוי.

את הפרטה יש להגיש על גבי טופס מתאים ולאמת את האמור בו בתצהיר.

יש לצרף תדפיס ריכוז יתרות בחשבון הבנק של החסוי נכון ליום מינוי האפוטרופוס ואישור על רישום הערה בחשבון/ות הבנק של החסוי בדבר מינוי האפוטרופוס. לצורך קבלת האישור על האפוטרופוס להציג לבנק את צו מינוי האפוטרופוס שניתן בבית המשפט.

אם לחסוי כלי רכב, יש לצרף העתק רישיון הרכב ואישור על רישום הערה במשרד הרישוי בדבר מינוי האפוטרופוס. לצורך קבלת האישור על האפוטרופוס להציג למשרד הרישוי את צו מינוי האפוטרופוס שניתן בבית המשפט.

אם לחסוי מניות בחברה, יש לצרף אישור על רישום הערה בספרי החברה בדבר מינוי האפוטרופוס. לקבלת האישור יש להציג לרשם החברות את צו מינוי האפוטרופוס שניתן בבית המשפט יש לצרף אסמכתאות לדברי ערך נוספים שבבעלות החסוי, אם קיימים, ואסמכתאות להכנסותיו והוצאותיו השוטפות של החסוי.

אם לחסוי יש זכויות במקרקעין, על האפוטרופוס לדאוג לרישום הערה במרשם המקרקעין על נכסי החסוי כי מונה אפוטרופוס לחסוי.

יש לפנות ללשכת רישום המקרקעין (טאבו) למנהל מקרקעי ישראל ו/או לחברה המשכנת, לפי העניין, עם צו המינוי המקורי ולדאוג לרישומו.

יש לצרף לפרטה נסח רישום מקרקעין או אישור מהמרשם הרלבנטי, הכולל רישום הערה בדבר מינוי אפוטרופוס אם יתגלו נכסים נוספים לחסוי לאחר הגשת הפרטה, יש להגיש לאפוטרופוס הכללי, הודעה משלימה המפרטת את הנכסים הנוספים שנתגלו, זאת בתוך ארבעה עשר יום מעת גילויים.

ככלל בדיקה הפרטה טעונה תשלום אגרת פיקוח. חובת התשלום תיקבע לאחר בדיקת הפרטה וישלח אליך שובר תשלום בהתאם. לאחר ביצוע התשלום, יש לשלוח למשרד האפוטרופוס הכללי ספח משולם מהאגרה, המהווה אסמכתא לביצוע התשלום.

חובת האפוטרופוס לניהול חשבונות על נכסי החסוי

על פי סעיף 53 לחוק הכשרות המשפטית ותקנות הכשרות המשפטית, על האפוטרופוס לנהל חשבונות בכל ענייניו הכספיים של החסוי.

במסגרת ניהול חשבונות החסוי, על האפוטרופוס לבצע את הפעולות הבאות :

1. פתיחת חשבון עו"ש על שם החסוי,  אשר ינוהל על ידי האפוטרופוס. לצורך פתיחת החשבון יש לפנות לבנק עם צו המנוי המקורי, לחשבון זה יש להפקיד את כל כספי החסוי ומחשבון זה יש לבצע את התשלומים עבורו. לחלופין במידה ולחסוי יש חשבון על שמו יש להציג לבנק את צו המינוי על מנת שהבנק יוסיף הערה כי החשבון מנוהל באמצעותv האפוטרופוס. יש לרכז את כל הפעילות הכספית של החסוי בחשבון זה.

 2. יש לשמור בצורה נאותה ומסודרת את כל האסמכתאות לפעילות הכספית הכלולה בדוחות המועברים לביקורת האפוטרופוס הכללי.

חובת האפוטרופוס לדיווח שנתי

1. האפוטרופוס חייב לדווח לאפוטרופוס הכללי לפחות אחת לשנה על פעולותיו, וכן עם פקיעת תפקידו. האפוטרופוס מחויב למסור לאפוטרופוס הכללי ידיעות מלאות על כל הפעולות שעשה בנכסי החסוי.

2. בדיקת הדיווח התקופתי או הדו"ח שנתי של האפוטרופוס,  טעונה תשלום אגרת ביקורת בהתאם לסיווג הדו"ח הנדרש. דרישת התשלום תישלח עם דרישת הדו"ח. 

בדיווח התקופתי של האפוטרופוס יפורטו, בין היתר,  הפרטים הבאים, בהתאם לסוג הדו"ח הנדרש:
 א)  תקבולים – יש לפרט את כל התקבולים לסוגיהם, כגון: משכורות, פנסיה, קצבאות, תקבולים ממכירת נכסי החסוי, לרבות מקרקעין, תקבולים משכר דירה, תקבולי הכנסה מהשקעות, מתוכניות חסכון במט"ח וכל הכנסה מכל מקור שהוא.

ב)  תשלומים – יש לפרט את כל התשלומים מכספי החסוי לסוגיהם,  כגון:  הוצאות אשפוז, כלכלה ,טיפול רפואי ,דמי כיס ,ביגוד ,שכר דירה ,מיסים ,חשמל , רכישת מצרכים מיוחדים ,נסיעות ,שכר טרחת עו"ד וכיו"ב.

ג)  לדיווח יש לצרף אישור יתרה כוללת בכל בנק נכון ליום הגשת הדו"ח.

ד)  על האפוטרופוס לספק כל פרט או מסמך אחר אשר יידרשו על ידי האפוטרופוס הכללי בתהליך בדיקת הדו"ח.

בסוף תקופת האפוטרופסות על האפוטרופוס לתת דו"ח סופי.
פעולות הפיקוח נעשות באמצעות מפקחים מקצועיים מטעם היועץ המשפטי לממשלה.

בדיקת הדוח הכספי על ידי יועץ מס

לצורך עריכה ובדיקה של הדו"ח הכספי, יש לתת ליועץ המס ע"פי רשימה המפורסמת באתר האפוטרופוס הכללי תחת הכותרת "פיקוח על אפוטרופסים" – שאלות ותשובות פרטים מלאים על אופן ניהול הכספים והרכוש ולצרף את המסמכים הבאים:

1. אישורי יתרות ודפי תנועות של כל חשבונות הבנקים כולל מט"ח.

2. אישורים בגין הכנסות החסוי מכל המקורות

3. אישורים שנתיים בגין קצבאות, פנסיה, רנטה וכד'.

4. דו"ח רווח והפסד לעסק.

5. חוזים וקבלות בגין השכרת או מכירת נכס, תשלום מזונות.

6. אישור על ניכוי מס במקור מריבית/דיבידנד/ ניירות ערך )טופס 867 או 867 א'.

7. אסמכתאות בגין הוצאות החסוי כאשר הן ממוינות ע"פ סוג הוצאה.

עם השלמת העבודה על ידי יועץ המס, יחתום האפוטרופוס על הדו"ח הכספי. יועץ המס יעביר את הדו"ח הכספי לאפוטרופוס הכללי ולאפוטרופוס הממונה, בצרוף חוות דעתו על תקינות הדו"ח הכספי ושקיפותו.

יועץ המס יחזיר את המסמכים לאפוטרופוס הממונה. מחובתו של האפוטרופוס הממונה לשמור, לבדיקת האפוטרופוס הכללי, את כל המסמכים והאסמכתאות במשך תקופה של 7 שנים לפחות.

פעולות אפוטרופוס בנכסי החסוי המותנות באישור מוקדם מטעם בית המשפט

סעיף 47 לחוק הכשרות המשפטית קובע את הפעולות בנכסי החסוי הטעונות אישור מוקדם של בית המשפט, כמפורט להלן:

א. מכירה, העברה או שעבוד של נכס מקרקעין (למשל : דירה, משק חקלאי ומגרש).

ב. השכרה שחוקי הגנת הדייר חלים עליה.

ג. פעולה שתקפה תלוי ברישום בפנקס המתנהל על-פי חוק למשל, מכירת רכב.

ד. נתינת מתנות זולת מתנות ותרומות הניתנות לפי הנהוג בנסיבות הענין;

ה. נתינת ערבות;

ו. פעולה אחרת שבית המשפט קבע, בצו המינוי או לאחר מכן, כטעונה אישור כאמור.

כמו כן, בכל פעולה שמשמעותה החלת חבות כלשהיא על החסוי, כגון : הלוואה, משכון, ערבות וכיו"ב, יש לפנות אל בית המשפט בבקשה לאישור הפעולה, לפני ביצועה.

השקעת כספי חסוי

בהתאם לתקנה 4א לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי), התש"ס – 2000, השקעת כספי חסוי ששווים עולה על 500,000 שקלים חדשים (צמוד למדד – נכון ליום 637,429 – 1.1.12 ₪) טעונה אישור בית המשפט.

על האפוטרופוס להגיש בקשה לאישור דרכי ההשקעה, אחת לשנה או במועד שקבע בית המשפט.

גביית שכר האפוטרופוס

בהתאם לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים)  התשמ"ט – 1988, זכאי האפוטרופוס לקבלת שכר טרחה בגין מילוי תפקידו.

שיעורי השכר קבועים בתקנה 5(א) לתקנות הנ"ל, ומתעדכנים מידי שנה לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

נכון ליום 1.1.12 – שיעור שכר טרחת האפוטרופוס כאשר החסוי מאושפז עומד על סך של 510 ₪ לחודש.

שיעור שכר טרחת האפוטרופוס כאשר החסוי אינו מאושפז עומד על סך של 1,023 ₪ לחודש.

על אפוטרופוס המעוניין בקבלת שכר טרחה, להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט, כאשר המשיב לבקשה הינו האפוטרופוס הכללי.

עוד בעניין שכר טרחת אפוטרופוס, ראה תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות  כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים (התשמ"ט – 1988).

*עו"ד אתי סדיס מייצגת יורשים ומנהלת ירושות ועזבונות, ייצוג וניהול סכסוכי ירושה מורכבים בפני הרשם לענייני ירושה ובבתי המשפט לענייני משפחה בכל הארץ:  בתל אביב, רמת גן, זכרון יעקב, בנימינה, קיסריה, אור עקיבא, נתניה, חדרה, כפר סבא, הוד השרון, הרצליה, רעננה וכפר שמריהו. 

נושאים