בן ממשיך במשק חקלאי

בן ממשיך בנחלה וזכויות לגידול ביצים

אמם של התובע והנתבע, העבירה את הבעלות במכסת הביצים לנתבע, ועל התובע אשר מונה כ"בן הממשיך" בנחלה, נאסרה העבודה בלול. לטענת התובע עסקת העברת מכסת הביצים לנתבע בטלה. המחלוקת בין הצדדים ניטשה בשתי סוגיות מרכזיות: האחת – שאלת זכויות התובע במשק האם; השנייה – משמעותה המשפטית של העברת מכסת הביצים מהאם לנתבע.

.

ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את התביעה ברובה מן הטעמים הבאים:

בנסיבות דנן, נכון יהיה להכתיר את ההתקשרות בין התובע לבין הוריו כחוזה בלתי כתוב או "חוזה מכללא"; לפיו, בתמורה לזכויות כ"בן הממשיך", התחייב התובע לעבוד, כל זמן שיידרש לכך, בעבודה במשק והמטילות. לאחר מות האב, נותרו הבן – התובע, והאם – נתבעת 1, כשני הצדדים לחוזה.

אין חולק, כי מקור ההכנסה של המשק בנחלה נשוא תביעה זו הינו הלול. פירושו של דבר, כי בבוא העת, מימוש זכות "הבן הממשיך", מתבטאת בעיקר, ביכולת להמשיך את ניהול הלול, וביכולת לזכות במכסת הביצים הקיימת למשק זה. המשמעות של העברת מכסת הביצים ממשק אחד למשנהו הינה – גדיעת מקור התוצרת של המשק, תוך העברתה לאחר. פעולה כזו נוגדת את ההסכם שבין התובע לבין הוריו, מסכלת תכליתו – שבבוא היום יהפוך ה"בן הממשיך" לבעל הנחלה ומהווה הפרה של ההסכם.

מכוח הפרה זו זכאי התובע, כעולה מסעיף 3 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, לסעד של אכיפה. זאת ועוד, העברת המכסה לא נעשתה כפעולה תמת-לב מצידו של הנתבע וגם מטעם זה דין התביעה להתקבל.

ביהמ"ש מוסיף, כי אף אם כעמדת הנתבעים, אין מדובר ב"חוזה" אלא במתנה, העברת המכסה לאח בטלה. שכן, תנאי בסיסי הנדרש להעברת זכויות, מעבר להליך הפורמאלי הוא "גמירות הדעת של מעביר הזכות, דהיינו רצון מעביר הזכות להעבירה. ובענייננו, נראה כי לא היתה גמירות דעת מצד האם להעברת מכסת הביצים. כמו כן התרשם ביהמ"ש, כי לא הייתה בכוונתה ואף לא בכוונת בעלה המנוח, להפלות לרעה את התובע.

זאת ועוד, גם לאחר נעילת שערי הלול בפני התובע אין הנתבע עובד בלול ומכאן שיש לקבל גם את טענת התובע כי מדובר בעסקה למראית עין בלבד, הבטלה לאור הוראות סעיף 13 לחוק החוזים (חלק כללי).

עם זאת, ביהמ"ש דחה את טענת התובע להצהיר על היותו בעלים במשותף של מכסת הביצים ביחד עם אימו, שכן אין עניינה של תביעה זו בשאלת הבעלות העכשווית של התובע במשק.

זכות בן ממשיך בכפוף לזכות שימוש של אחיו

תביעה לביטול הכרזתו של הנתבע 1 כ"בן ממשיך". לחלופין להצהיר, כי זכויות הנתבע במשק (אם יוכרו), כפופות לזכויות התובעים במשק, ובכלל זה לשטחים המצויים בחזקתם ולנכסים אשר ציווה להם אביהם המנוח בצוואתו אשר קוימה. יצויין כי התביעה הוגשה במקור ע"י אביהם המנוח של הצדדים, אשר הוא זה שביקש להכריז על הנתבע ביחד עם האם כבן ממשיך, אולם התחרט לאחר אישור הסוכנות והמינהל. לאחר פטירתו המשיכו האחים בתביעה תוך תיקונה.

.

ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את התביעה החלופית מהטעמים הבאים:

זכויות ההורים במשק הנן זכויות של "בר רשות". ההלכה הפסוקה היא, כי העברת הזכויות במשק ע"י ברי הרשות, בין בחיים ובין לאחר פטירתם, תיעשה אך ורק עפ"י הקבוע בחוזה המשולש (המינהל, הסוכנות והאגודה). העברת הזכויות שלא בהתאם לחוזה המשולש אינה בת תוקף כלפי המוסדות המיישבים, קרי: המינהל, הסוכנות והאגודה.

במקרה דנן, לאחר מות האב, עברו זכויותיו במשק לאם, אשר הלכה לבית עולמה כעשרה חודשים לאחר פטירת האב. לאחר מותה, עוברות הזכויות המשק כאמור בהסכם המשולש, לבן ממשיך. מיישום ההלכות שנקבעו בפסיקה לעניין "בן ממשיך" על העובדות דנן עולה, כי בחתימת ההורים והנתבע על כתב ההתחייבות, המלצת האגודה ואישור הסוכנות והמנהל לקביעת הנתבע כבן ממשיך – הושלמה המתנה. קרי, הענקת זכויות בן ממשיך הינן בלתי חוזרות. משכך, אין תוקף להודעת הביטול של האב לסוכנות והאב לא יכול היה לחזור בו ממתנתו ולבטל את קביעתו של הנתבע כבן ממשיך, ללא הסכמתו של הנתבע. מה גם, ולמעלה מן הצורך יצויין, כי הנתבע הסתמך על קביעתו כבן ממשיך, ושינה את מצבו לרעה כתוצאה מקביעתו כבן ממשיך – קשר את חייו עם המשק.

יחד עם זאת, ובהתאם להלכה שנקבעה בע"א 1662/99 חיים נ' חיים, למרות היותו של הנתבע "בן ממשיך", לא ניתן להתעלם מן התמונה הכוללת, כי האב חפץ ששלושת ילדיו בעלי הדין יעבדו את המשק ויתפרנסו ממנו, נתן ביטוי בצוואה לרצונו זה וכי לאורך כל השנים בהן עשו התובעים שימוש בשטחים במשק ועיבדו אותם, הנתבע מצידו לא הראה כל התנגדות לעצם השימוש על ידם. בנסיבות אלו, נולדו לתובעים זכויות שימוש ולפיכך יש לקבל את תביעתם החלופית, ולקבוע כי זכויותיו של הנתבע כבן ממשיך במשק, כפופה לזכות השימוש והחזקה של התובעים בשטחים המעובדים על ידם. יודגש, כי הכרה בזכות השימוש של התובעים בשטחים במשק שבחזקתם הינה מסויגת, ואינה עבירה וכמו כן, עליהם לשאת בהוצאות החזקת השטחים.

פרסום תגובה

נושאים